Как сделать чтобы конопля перла


K-e-n-t Дата: Понедельник, 16.03.2009, 16:31 | Сообщение # 7

Местный

Группа: Продвинутые

Сообщений: 649

Награды: 6

Город: pTz city

Репутация: 30
Замечания: 0%
тут вобщем в гф есть такое чтобы в чат писало кто кого убило, при этом есть медики, копы, гражданские, я поставил, и теперь при убийстве вылетает серв crazy
разбираться время нету, кто может подскажите
[pwn]
public OnPlayerDeath(playerid, killerid, reason)
{
new name[MAX_PLAYER_NAME];
new string[256];
new dmessage[128];
new deathreason[20];
new playercash;
new victimteam;
new Float:px,Float:py,Float:pz;
new killerteam;

victimteam = gTeam[playerid];
killerteam = gTeam[killerid];
gPlayerSpawned[playerid] = 0;
GetPlayerName(playerid, name, sizeof(name));
PlayerInfo[playerid][pLocal] = 255;
GetPlayerPos(playerid, px, py, pz);
if(killerid != 255)
{
if(GetPlayerState(killerid) == 2)
{
SendClientMessage(killerid, COLOR_YELLOW, "Óáèéñòâî ñ òðàíñïîðòà çàïðåùåíî!");
return 1;
}
}
if(reason == 38)
{
new kstring[128];
new kickname[MAX_PLAYER_NAME];
if(IsPlayerConnected(killerid))
{
GetPlayerName(killerid, kickname, sizeof(kickname));
format(string, 256, "AdmWarning: [%d]%s òòîêà ÷òî óáèë èãðîêà ñ ìèíèãàíà, ïðîâåðòå åãî.",killerid,kickname);
ABroadCast(COLOR_YELLOW,string,1);
printf("%s", kstring);
}
}
if (gPlayerCheckpointStatus[playerid] > 4 && gPlayerCheckpointStatus[playerid] < 11)
{
DisablePlayerCheckpoint(playerid);
gPlayerCheckpointStatus[playerid] = CHECKPOINT_NONE;
}
new caller = Mobile[playerid];
if(caller != 255)
{
if(caller < 255)
{
SendClientMessage(caller, COLOR_GRAD2, " Ëèíèÿ ïóñòà....");
CellTime[caller] = 0;
CellTime[playerid] = 0;
Mobile[caller] = 255;
}
Mobile[playerid] = 255;
CellTime[playerid] = 0;
}
ClearCrime(playerid);
if(PlayerPaintballing[playerid] != 0)
{
PlayerPaintballKills[killerid] ++;
if(PlayerPaintballKills[killerid] > PaintballWinnerKills)
{
new killer[MAX_PLAYER_NAME];
PaintballWinner = killerid;
PaintballWinnerKills = PlayerPaintballKills[killerid];
GetPlayerName(killerid, killer, sizeof(killer));
for(new i = 0; i < MAX_PLAYERS; i++)
{
if(IsPlayerConnected(i))
{
if(PlayerPaintballing[i] != 0)
{
format(string, sizeof(string), " %s âìåñòå ñ ãëàâîé %d óáèòû.",killer,PaintballWinnerKills);
SendClientMessage(i, COLOR_WHITE, string);
}
}
}
}
return 1;
}
if(GettingCK[playerid] < 999 || OnCK[playerid] < 999)
{
if(IsPlayerConnected(killerid))
{
if(GettingCK[killerid] < 999 || OnCK[playerid] < 999)
{
new killer[MAX_PLAYER_NAME];
new dier[MAX_PLAYER_NAME];
GetPlayerName(playerid, dier, sizeof(dier));
GetPlayerName(killerid, killer, sizeof(killer));
format(string, sizeof(string), " %s Óáèéñòâî ãåðîÿ, âû íåñìîæåòå áîëüøå èãðàòü ïîä ýòèì ãåðîåì.",killer);
SendClientMessage(playerid, COLOR_LIGHTRED, string);
format(string, sizeof(string), " %s áûë óáèò %s ",killer,dier);
CKLog(string);
PlayerInfo[playerid][pCK] = 1;
if(GettingCK[playerid] < 999) { GettingCK[playerid] = 999; }
else if(OnCK[playerid] < 999) { OnCK[playerid] = 999; }
if(GettingCK[killerid] < 999) { GettingCK[killerid] = 999; }
else if(OnCK[killerid] < 999) { OnCK[killerid] = 999; }
KickPlayer[playerid] = 1;
}
}
}
if(PlayerInfo[playerid][pHeadValue] > 0)
{
if(IsPlayerConnected(killerid))
{
if(gTeam[killerid] == 10 || PlayerInfo[killerid][pLeader] == 8)
{
if(GoChase[killerid] == playerid)
{
ConsumingMoney[killerid] = 1;
new killer[MAX_PLAYER_NAME];
GetPlayerName(killerid, killer, sizeof(killer));
GivePlayerMoney(killerid, PlayerInfo[playerid][pHeadValue]);
format(string,128,"<< Íàåìíûé óáèéöà %s âûïîëíèë êîíòðàêò íà %s è çàáðàë $%d >>",killer,name,PlayerInfo[playerid][pHeadValue]);
SendFamilyMessage(8, COLOR_YELLOW, string);
PlayerInfo[playerid][pHeadValue] = 0;
GotHit[playerid] = 0;
GetChased[playerid] = 999;
GoChase[killerid] = 999;
}
}
}
}
if(victimteam >= 4)
{
if(IsPlayerConnected(killerid))
{
new killer[MAX_PLAYER_NAME];
GetPlayerName(killerid, killer, sizeof(killer));
new slice = 100; //0
playercash = GetPlayerMoney(playerid);
if(gTeam[killerid] != 2) { WantedPoints[killerid] += 2; } //+ 2 wanted points
if(SafeTime[playerid] <= 0)
{
if(gTeam[killerid] != gTeam[playerid])
{
if(GetPlayerState(killerid) == 1)
{
PlayerInfo[killerid][pKills] = PlayerInfo[killerid][pKills] + 2;
}
else
{
PlayerInfo[killerid][pKills]++;
}
PlayerInfo[playerid][pKills]--;
}
}
if (strlen(deathreason) > 0)// patch
{
if (((gTeam[killerid]) == 1) || ((gTeam[killerid]) == 3 && civnokill) || gTeam[killerid] == gTeam[playerid])//med kill criminal
{
format(string, sizeof(string), ".: %s murdered %s. (%s) :.", killer, name, deathreason);
}
else
{
format(string, sizeof(string), ".: %s murdered %s. (%s) for $%d :.", killer, name, deathreason, slice);
}

}
else
{
if (((gTeam[killerid]) == 1) || ((gTeam[killerid]) == 3 && civnokill || gTeam[killerid] == gTeam[playerid]))
{
format(string, sizeof(string), ".: %s murdered %s :.", killer, name);
}
else
{
format(string, sizeof(string), ".: %s murdered %s for $%d :.", killer, name, slice);
}
}
if (((gTeam[killerid]) == 1) || ((gTeam[killerid]) == 3 && civnokill) || (gTeam[killerid] == gTeam[playerid] && gTeam[playerid] != 4))
{
slice = 0;
}
if (((gTeam[killerid]) != 4) && ((gTeam[killerid]) == gTeam[playerid]))//no team kill
{
slice = 0;
}
if (playercash > 0)
{
GivePlayerMoney(playerid, -slice);
}
else
{
slice = slice+500;
}
GivePlayerMoney(killerid, slice);
GameTextForPlayer(playerid, dmessage, 5000, 2);
PlayerPlaySound(killerid, 1083, 0.0, 0.0, 0.0);
if (((gTeam[killerid]) == 3) && reason != 49)
{
SetPlayerCriminal(killerid,255, "Óáèéñòâî ïåðâîé ñòåïåíè");
}
else if (((gTeam[killerid]) == 3) && reason == 49)
{
SetPlayerCriminal(killerid,255, "Íàðóøåíèå è ïîáåã");
}
}
}
else if (victimteam == 2)
{
if(IsPlayerConnected(killerid))
{
new killer[MAX_PLAYER_NAME];
GetPlayerName(killerid, killer, sizeof(killer));
// Cop kill
PlayerInfo[playerid][pKills]--;
if (gTeam[killerid] == 2)//cops kill cop
{
format(string,128,".: Officer %s murdered Officer %s (%s) and was sued for $%d :.",killer,name,deathreason,suecost);
PlayerPlaySound(killerid, 1084, 0.0, 0.0, 0.0);
GivePlayerMoney(killerid, -suecost);
GivePlayerMoney(playerid, suecost+100);//+100pays hospital bill
}
else
{
format(string,128,".: %s murdered Officer %s (%s) :.",killer,name,deathreason);
}
if (gTeam[killerid] >= 3)
{
WantedPoints[killerid] += 2; //+ 2 wanted points
if(reason != 49)
{
SetPlayerCriminal(killerid,255, "Óáèéñòâî ïåðâîé ñòåïåíè");
}
else if (reason == 49)
{
SetPlayerCriminal(killerid,255, "Íàðóøåíèå è ïîáåã");
}
}
if(gTeam[killerid] >= 5 && SafeTime[playerid] <= 0)
{
if(GetPlayerState(killerid) == 1)
{
PlayerInfo[killerid][pKills] = PlayerInfo[killerid][pKills]+2;
}
else
{
PlayerInfo[killerid][pKills]++;
}
WantedPoints[killerid]+=2;
}
BroadCast(COLOR_RED, string);
}
}
else if (victimteam == 3)
{
if(IsPlayerConnected(killerid))
{
new killer[MAX_PLAYER_NAME];
GetPlayerName(killerid, killer, sizeof(killer));
// Civ kill
if ((gTeam[killerid]) == 2)//cops kill civ
{
if(WantedLevel[playerid] < 1)
{
format(string,128,".: Officer %s murdered %s (%s) and was sued for $%d :.",killer,name,deathreason,suecost);
PlayerPlaySound(killerid, 1084, 0.0, 0.0, 0.0);
GivePlayerMoney(killerid, -suecost);
GivePlayerMoney(playerid, suecost+100);//+100pays hospital bill
}
}
else
{
format(string,128,".: %s murdered %s (%s) :.",killer,name,deathreason);
WantedPoints[killerid] += 2;
}
if (((gTeam[killerid]) >= 3 || (gTeam[killerid]) == 1) && reason != 49)
{
SetPlayerCriminal(killerid,255, "Óáèéñòâî ïåðâîé ñòåïåíè");
}
else if (((gTeam[killerid]) >= 3 || (gTeam[killerid]) == 1) && reason == 49)
{
SetPlayerCriminal(killerid,255, "Íàðóøåíèå è ïîáåã");
}
BroadCast(COLOR_RED, string);
}
}
else if (victimteam == 1)
{
if(IsPlayerConnected(killerid))
{
new killer[MAX_PLAYER_NAME];
GetPlayerName(killerid, killer, sizeof(killer));
// Civ kill
if ((gTeam[killerid]) == 2)//cops kill civ
{
format(string,128,".: Officer %s murdered Paramedic %s (%s) and was sued for $%d :.",killer,name,deathreason,suecost);
PlayerPlaySound(killerid, 1084, 0.0, 0.0, 0.0);
GivePlayerMoney(killerid, -suecost);
GivePlayerMoney(playerid, suecost+100);//+100pays hospital bill
}
else if ((gTeam[killerid]) == 1)//med kill civ
{
format(string,128,".: Paramedic %s murdered %s (%s) and was sued for $%d :.",killer,name,deathreason,suecost);
PlayerPlaySound(killerid, 1084, 0.0, 0.0, 0.0);
GivePlayerMoney(killerid, -suecost);
GivePlayerMoney(playerid, suecost+100);//+100pays hospital bill
}
else
{
format(string,128,".: %s murdered %s (%s) :.",killer,name,deathreason);
}
if (((gTeam[killerid]) == 4) && reason != 49)
{
SetPlayerCriminal(killerid,255, "Óáèéñòâî ïåðâîé ñòåïåíè");
}
else if (((gTeam[killerid]) == 3) && reason == 49)
{
SetPlayerCriminal(killerid,255, "Íàðóøåíèå è ïîáåã");
}
BroadCast(COLOR_RED, string);
}
}
if (victimteam >= 3 && WantedPoints[playerid] > 0 && killerteam == 2)
{
SetPlayerFree(playerid,killerid, "áûë óáèò");
}
killerid = INVALID_PLAYER_ID;
SetPlayerColor(playerid,COLOR_GRAD2);
return 1;
}
[/pwn]

Если я тебе помог, или сказал что то умное, ставь +
Я Francesko_Wilson
За деньги работаю качественнее и быстрее :crazy:Рекомендуем посмотреть ещё:


Закрыть ... [X]

Сколько стоит сделать сайт а-ля авито (без промота - ЯПлакалъ) Как самому сделать распечатку

Как сделать чтобы конопля перла Как сделать чтобы конопля перла Как сделать чтобы конопля перла Как сделать чтобы конопля перла Как сделать чтобы конопля перла Как сделать чтобы конопля перла Как сделать чтобы конопля перла Как сделать чтобы конопля перла Как сделать чтобы конопля перла

ШОКИРУЮЩИЕ НОВОСТИ